رسیدگی دوباره به پرونده همسرکشی/ ماجرای رابطه پنهانی دوباره سر باز کرد

رسیدگی دوباره به پرونده همسرکشی/ ماجرای رابطه پنهانی دوباره سر باز کرد
اعتماد نوشت: زنی که دو سال پیش در پی برقراری ارتباط پنهانی با یکی از آشنایانش، موجب قتل شوهرش شده بود در حالی بار دیگر تحت پیگرد قرار گرفت که پیش از این با حکم دادگاه بدوی از اتهام معاونت در قتل تبرئه و به شلاق محکوم شده بود.

رسیدگی دوباره به پرونده همسرکشی/ ماجرای رابطه پنهانی دوباره سر باز کرد

اعتماد نوشت: زنی که دو سال پیش در پی برقراری ارتباط پنهانی با یکی از آشنایانش، موجب قتل شوهرش شده بود در حالی بار دیگر تحت پیگرد قرار گرفت که پیش از این با حکم دادگاه بدوی از اتهام معاونت در قتل تبرئه و به شلاق محکوم شده بود.
رسیدگی دوباره به پرونده همسرکشی/ ماجرای رابطه پنهانی دوباره سر باز کرد