رتبه چهارمی ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد در کشور

رتبه چهارمی ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد در کشور
ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد، رتبه چهارمی را در بین استان های کشور کسب نموده است.

رتبه چهارمی ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد در کشور

ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد، رتبه چهارمی را در بین استان های کشور کسب نموده است.
رتبه چهارمی ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد در کشور

دانلود برنامه ایمو