رباینده و متجاوز به دختر دانشجو محکوم به اعدام شد

رباینده و متجاوز به دختر دانشجو محکوم به اعدام شد
ایران نوشت:مرد شیطان‌صفتی که به عنوان مسافرکش دختر دانشجویی را ربوده و هدف آزار و اذیت قرار داده بود در دادگاه کیفری تهران محاکمه شد.

رباینده و متجاوز به دختر دانشجو محکوم به اعدام شد

ایران نوشت:مرد شیطان‌صفتی که به عنوان مسافرکش دختر دانشجویی را ربوده و هدف آزار و اذیت قرار داده بود در دادگاه کیفری تهران محاکمه شد.
رباینده و متجاوز به دختر دانشجو محکوم به اعدام شد