رئیس کل دادگستری البرز: مهمترین اثر نماز، بازدارندگی از فحشا و منکر است

رئیس کل دادگستری البرز: مهمترین اثر نماز، بازدارندگی از فحشا و منکر است
فاضلیان گفت: مهمترین اثر نماز، بازدارندگی از فحشا و منکر است، نماز دُر نفوذناپذیری است که با ایجاد نظام خودکنترلی در درون انسان‌ها، آن‌ها را در مقابل خطرات و کج‌روی‌ها، حفظ و مقاوم می‌سازد.

رئیس کل دادگستری البرز: مهمترین اثر نماز، بازدارندگی از فحشا و منکر است

فاضلیان گفت: مهمترین اثر نماز، بازدارندگی از فحشا و منکر است، نماز دُر نفوذناپذیری است که با ایجاد نظام خودکنترلی در درون انسان‌ها، آن‌ها را در مقابل خطرات و کج‌روی‌ها، حفظ و مقاوم می‌سازد.
رئیس کل دادگستری البرز: مهمترین اثر نماز، بازدارندگی از فحشا و منکر است