رئال مادرید از پس سلتاویگو هم برنیامد/کابوس پشت کابوس!

رئال مادرید از پس سلتاویگو هم برنیامد/کابوس پشت کابوس!
شاگردان زیدان بازهم امتیاز از دست دادند.

رئال مادرید از پس سلتاویگو هم برنیامد/کابوس پشت کابوس!

شاگردان زیدان بازهم امتیاز از دست دادند.
رئال مادرید از پس سلتاویگو هم برنیامد/کابوس پشت کابوس!