دیروز و امروز شهر باستانی پالمیرا در چند نما

دیروز و امروز شهر باستانی پالمیرا در چند نما
شهر باستانی پالمیرا گرچه هفته گذشته از دست داعش آزاد و باز پس گرفته شد اما خسارت‌های وارد آمده بر میراث تاریخی آن هیچ‌گاه قابل جبران نیست.

دیروز و امروز شهر باستانی پالمیرا در چند نما

شهر باستانی پالمیرا گرچه هفته گذشته از دست داعش آزاد و باز پس گرفته شد اما خسارت‌های وارد آمده بر میراث تاریخی آن هیچ‌گاه قابل جبران نیست.
دیروز و امروز شهر باستانی پالمیرا در چند نما

بک لینک