دولت در صورت نقض برجام «غنی‌سازی ۱۹۰هزار سو» را آغاز کند/بروجردی:نمایندگان سنا مزدبگیر عربستان هستند

دولت در صورت نقض برجام «غنی‌سازی ۱۹۰هزار سو» را آغاز کند/بروجردی:نمایندگان سنا مزدبگیر عربستان هستند
تسنیم نوشت:بروجردی با اشاره به تمدید تحریم‌های ایران از سوی آمریکا گفت: مجلس به صورت جدی‌ دولت را ملزم به اجرای قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» می‌کند.

دولت در صورت نقض برجام «غنی‌سازی ۱۹۰هزار سو» را آغاز کند/بروجردی:نمایندگان سنا مزدبگیر عربستان هستند

تسنیم نوشت:بروجردی با اشاره به تمدید تحریم‌های ایران از سوی آمریکا گفت: مجلس به صورت جدی‌ دولت را ملزم به اجرای قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» می‌کند.
دولت در صورت نقض برجام «غنی‌سازی ۱۹۰هزار سو» را آغاز کند/بروجردی:نمایندگان سنا مزدبگیر عربستان هستند