دوره ریاست ۴ساله ابتکار بر محیط‌ زیست چگونه گذشت؟

دوره ریاست ۴ساله ابتکار بر محیط‌ زیست چگونه گذشت؟
با انتصاب عیسی کلانتری، دوره ۴ ساله ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت از محیط‌ زیست در دولت یازدهم تمام شد. هرچند ابتکار در دولت اصلاحات هم رییس این سازمان بود.

دوره ریاست ۴ساله ابتکار بر محیط‌ زیست چگونه گذشت؟

با انتصاب عیسی کلانتری، دوره ۴ ساله ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت از محیط‌ زیست در دولت یازدهم تمام شد. هرچند ابتکار در دولت اصلاحات هم رییس این سازمان بود.
دوره ریاست ۴ساله ابتکار بر محیط‌ زیست چگونه گذشت؟