دهه هفتادی‌ها ازدواج نمی‌کنند، دهه شصتی ها به تک‌فرزندی بسنده کردند

دهه هفتادی‌ها ازدواج نمی‌کنند، دهه شصتی ها به تک‌فرزندی بسنده کردند
شیب رشد موالید در میان ایرانی ها رو به کاهش است و بررسی های نشان می‌دهد خروج دهه شصتی ها از سن ازدواج یکی از علت هایی است که باعث این مسئله شده است.

دهه هفتادی‌ها ازدواج نمی‌کنند، دهه شصتی ها به تک‌فرزندی بسنده کردند

شیب رشد موالید در میان ایرانی ها رو به کاهش است و بررسی های نشان می‌دهد خروج دهه شصتی ها از سن ازدواج یکی از علت هایی است که باعث این مسئله شده است.
دهه هفتادی‌ها ازدواج نمی‌کنند، دهه شصتی ها به تک‌فرزندی بسنده کردند

خبرگزاری مهر