دنیای نقاشی های شنی …

دنیای نقاشی های شنی …
از زمانی که انسان های نخستین، افکار و مشاهدات خود از محیط پیرامونشان را به اشکال گوناگون بر دیوار غارها حک کردند، تمایل به ماندگاری در اذهانشان وجود داشت.

دنیای نقاشی های شنی …

از زمانی که انسان های نخستین، افکار و مشاهدات خود از محیط پیرامونشان را به اشکال گوناگون بر دیوار غارها حک کردند، تمایل به ماندگاری در اذهانشان وجود داشت.
دنیای نقاشی های شنی …

موسیقی