دلیل نباریدن آسمان در ایران/ هشدار نسبت به «شکل‌گیری کم‌بارشی انباشته»/ پیش‌بینی دی‌ماه گرم

دلیل نباریدن آسمان در ایران/ هشدار نسبت به «شکل‌گیری کم‌بارشی انباشته»/ پیش‌بینی دی‌ماه گرم
ایسنا نوشتک رئیس سازمان هواشناسی کشور نسبت به شکل گیری کم بارشی انباشته در کشور هشدار داد و گفت: متاسفانه آثارکمبود بارش فصل پاییز به صورت کم بارشی انباشته تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

دلیل نباریدن آسمان در ایران/ هشدار نسبت به «شکل‌گیری کم‌بارشی انباشته»/ پیش‌بینی دی‌ماه گرم

ایسنا نوشتک رئیس سازمان هواشناسی کشور نسبت به شکل گیری کم بارشی انباشته در کشور هشدار داد و گفت: متاسفانه آثارکمبود بارش فصل پاییز به صورت کم بارشی انباشته تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
دلیل نباریدن آسمان در ایران/ هشدار نسبت به «شکل‌گیری کم‌بارشی انباشته»/ پیش‌بینی دی‌ماه گرم