دلیلی ندارد مردم پول اینترنت را گران بدهند

دلیلی ندارد مردم پول اینترنت را گران بدهند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «وقتی میزبانی تولید محتوا در ایران باشد، دلیلی ندارد که مردم پول اینترنت بین‌الملل را گران بدهند.»

دلیلی ندارد مردم پول اینترنت را گران بدهند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «وقتی میزبانی تولید محتوا در ایران باشد، دلیلی ندارد که مردم پول اینترنت بین‌الملل را گران بدهند.»
دلیلی ندارد مردم پول اینترنت را گران بدهند

oxin channel