دفن بی جواز ۶۱ جانباخته زلزله کرمانشاه

دفن بی جواز ۶۱ جانباخته زلزله کرمانشاه
ایرنا نوشت: مدیرکل مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی گفت: ۶۱ تن از ۵۲۱جانباخته زلزله کرمانشاه بدون جواز دفن شده اند.

دفن بی جواز ۶۱ جانباخته زلزله کرمانشاه

ایرنا نوشت: مدیرکل مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی گفت: ۶۱ تن از ۵۲۱جانباخته زلزله کرمانشاه بدون جواز دفن شده اند.
دفن بی جواز ۶۱ جانباخته زلزله کرمانشاه