دستگاه کاهش درد که مجوز اتحادیه اروپا را گرفت

دستگاه کاهش درد که مجوز اتحادیه اروپا را گرفت
مهر نوشت: دستگاهی که به کاهش درد بیماران در شب‌ها کمک می‌کند، موفق به دریافت مجوز فروش در اتحادیه اروپا شد.

دستگاه کاهش درد که مجوز اتحادیه اروپا را گرفت

مهر نوشت: دستگاهی که به کاهش درد بیماران در شب‌ها کمک می‌کند، موفق به دریافت مجوز فروش در اتحادیه اروپا شد.
دستگاه کاهش درد که مجوز اتحادیه اروپا را گرفت