در کافه‌خبر بررسی شد؛ سدها متهمان اصلی بحران آب در ایران هستند؟

در کافه‌خبر بررسی شد؛ سدها متهمان اصلی بحران آب در ایران هستند؟
به نظر می‌رسد تا زمانی که «آب» به عنوان یک کالای استراتژیک معرفی نشود نمی‌توان به برون‌رفت از بحران آب امیدوار باشیم این درحالی است که هنوز نقشه جامع آب کشور را نیز نداریم و به درستی نمی‌توانیم درباره وضعیت منابع آب اظهارنظر کرده و تصیم‌گیری کنیم.

در کافه‌خبر بررسی شد؛ سدها متهمان اصلی بحران آب در ایران هستند؟

به نظر می‌رسد تا زمانی که «آب» به عنوان یک کالای استراتژیک معرفی نشود نمی‌توان به برون‌رفت از بحران آب امیدوار باشیم این درحالی است که هنوز نقشه جامع آب کشور را نیز نداریم و به درستی نمی‌توانیم درباره وضعیت منابع آب اظهارنظر کرده و تصیم‌گیری کنیم.
در کافه‌خبر بررسی شد؛ سدها متهمان اصلی بحران آب در ایران هستند؟

بازار بورس