در شب پیروزی پر گل بارسلونا، سردار و رفقا به لیگ اروپا رسیدند

در شب پیروزی پر گل بارسلونا، سردار و رفقا به لیگ اروپا رسیدند
روستوف با تساوی برابر آیندهوون توانست جواز حضور در لیگ اروپا را کسب کند.

در شب پیروزی پر گل بارسلونا، سردار و رفقا به لیگ اروپا رسیدند

روستوف با تساوی برابر آیندهوون توانست جواز حضور در لیگ اروپا را کسب کند.
در شب پیروزی پر گل بارسلونا، سردار و رفقا به لیگ اروپا رسیدند