در سال ۹۴ محقق شد؛اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اعتبار میلیاردی/هیچ طرح و پروژه‌ای از مدار اجرا نشد

زمین به جوشش دوباره رسیده است و بهار نوروز باستانی را برای دست ها و قلب هایمان به ارمغان می آورد؛ دست های مناجات ما آیه های “یا مقلب القلوب و الابصار” را به امید “حول حالنا الی احسن الحال” زمزمه می کند تا نوروز تازه، بهاری نو برای تحول و دگرگونی زمین و زمینیان شود.

موسیقی روز

تکنولوژی جدید