در جلسه تمدید قرارداد/برانکو خواستار تعیین تکلیف بدهی‌هایش شد

در جلسه تمدید قرارداد/برانکو خواستار تعیین تکلیف بدهی‌هایش شد
برانکو از باشگاه پرسپولیس طلبکار است.

در جلسه تمدید قرارداد/برانکو خواستار تعیین تکلیف بدهی‌هایش شد

برانکو از باشگاه پرسپولیس طلبکار است.
در جلسه تمدید قرارداد/برانکو خواستار تعیین تکلیف بدهی‌هایش شد