درگیری با سارقان مسلح در سرپل ذهاب منجر به شهادت یک مامور نیرو انتظامی شد

درگیری با سارقان مسلح در سرپل ذهاب منجر به شهادت یک مامور نیرو انتظامی شد
مهر نوشت ، حمله سارقان مسلح به یک طلا فروشی منجر به شهادت یک مامور نیروی انتظامی شد.

درگیری با سارقان مسلح در سرپل ذهاب منجر به شهادت یک مامور نیرو انتظامی شد

مهر نوشت ، حمله سارقان مسلح به یک طلا فروشی منجر به شهادت یک مامور نیروی انتظامی شد.
درگیری با سارقان مسلح در سرپل ذهاب منجر به شهادت یک مامور نیرو انتظامی شد

فیلم سریال آهنگ