درخواست وکیل بازیکن برزیلی پس از مرگ او از باشگاه صبای قم

درخواست وکیل بازیکن برزیلی پس از مرگ او از باشگاه صبای قم
باشگاه صبا به فیلیپه ماچادو بدهکار است.

درخواست وکیل بازیکن برزیلی پس از مرگ او از باشگاه صبای قم

باشگاه صبا به فیلیپه ماچادو بدهکار است.
درخواست وکیل بازیکن برزیلی پس از مرگ او از باشگاه صبای قم