درباره فیدل؛ قهرمانی که بی‌نقص نبود

درباره فیدل؛ قهرمانی که بی‌نقص نبود
عده ای دوست دارند از یکی بت بسازند و پرستشش کنند و عده ای هم دوست دارند کسی را همسطح شیطان پایین بیاورند و تخطئه اش کنند

درباره فیدل؛ قهرمانی که بی‌نقص نبود

عده ای دوست دارند از یکی بت بسازند و پرستشش کنند و عده ای هم دوست دارند کسی را همسطح شیطان پایین بیاورند و تخطئه اش کنند
درباره فیدل؛ قهرمانی که بی‌نقص نبود