درباره سکوی ۲۲پارس جنوبی بیشتر بدانید

درباره سکوی ۲۲پارس جنوبی بیشتر بدانید
عملیات بارگیری و انتقال نخستین سکوی فاز ۲۲ پارس جنوبی از جزیره صنعتی صدرا در بوشهر انجام شد.

درباره سکوی ۲۲پارس جنوبی بیشتر بدانید

عملیات بارگیری و انتقال نخستین سکوی فاز ۲۲ پارس جنوبی از جزیره صنعتی صدرا در بوشهر انجام شد.
درباره سکوی ۲۲پارس جنوبی بیشتر بدانید