دایناسورهای رنگی دیر آمدند، اما کودکان را شاد کردند/ سومین روز جشنواره عروسکی چگونه گذشت

دایناسورهای رنگی دیر آمدند، اما کودکان را شاد کردند/ سومین روز جشنواره عروسکی چگونه گذشت
نمایش «دایناسورهای رنگی» اگرچه با یک روز تاخیر در جشنواره تئاتر عروسکی روی صحنه رفت اما کودکان با دیدن دایناسورهای رنگارنگ این نمایش، تاخیر گروه را فراموش کردند.

دایناسورهای رنگی دیر آمدند، اما کودکان را شاد کردند/ سومین روز جشنواره عروسکی چگونه گذشت

نمایش «دایناسورهای رنگی» اگرچه با یک روز تاخیر در جشنواره تئاتر عروسکی روی صحنه رفت اما کودکان با دیدن دایناسورهای رنگارنگ این نمایش، تاخیر گروه را فراموش کردند.
دایناسورهای رنگی دیر آمدند، اما کودکان را شاد کردند/ سومین روز جشنواره عروسکی چگونه گذشت

wolrd press news