دارالفنون سینمایی در تهران

دارالفنون سینمایی در تهران
دانشجویانی از ۹ کشور منطقه زیر نظر ۱۶ استاد با حضور در «دارالفنون» به شکلی ویژه و تخصصی از برنامه‌های علمی جشنواره جهانی فیلم فجر استفاده می‌کنند.

دارالفنون سینمایی در تهران

دانشجویانی از ۹ کشور منطقه زیر نظر ۱۶ استاد با حضور در «دارالفنون» به شکلی ویژه و تخصصی از برنامه‌های علمی جشنواره جهانی فیلم فجر استفاده می‌کنند.
دارالفنون سینمایی در تهران

خرید بک لینک