خیار به چه کشورهایی صادر می‌شود؟

خیار به چه کشورهایی صادر می‌شود؟
میزان نوشت: براساس آمار گمرک در هفت ماهه نخست سال ۹۵، بیش از ۱۲۲ هزار تن خیار و خیارترشی به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.

خیار به چه کشورهایی صادر می‌شود؟

میزان نوشت: براساس آمار گمرک در هفت ماهه نخست سال ۹۵، بیش از ۱۲۲ هزار تن خیار و خیارترشی به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.
خیار به چه کشورهایی صادر می‌شود؟