خبری که آیشواریا رای و آمیتا باچان را به واکنش واداشت

خبری که آیشواریا رای و آمیتا باچان را به واکنش واداشت
آمیتا باچان هر گونه ارتباط با کمپانی‌های فرامرزی در بهشت‌های مالیاتی را رد کرد.

خبری که آیشواریا رای و آمیتا باچان را به واکنش واداشت

آمیتا باچان هر گونه ارتباط با کمپانی‌های فرامرزی در بهشت‌های مالیاتی را رد کرد.
خبری که آیشواریا رای و آمیتا باچان را به واکنش واداشت

بک لینک رنک ۶