خبرهای کوتاه ۱۳ آذر ۹۵ آذربایجان غربی | لغو جلسه انتخاب شهردار و تندباد ارومیه

خبرهای کوتاه ۱۳ آذر ۹۵ آذربایجان غربی | لغو جلسه انتخاب شهردار و تندباد ارومیه
بعد از یک هفته نیمه تعطیل و در آغاز هفته سوم آذر ماه، نمایندگان آذربایجان غربی در لیگ دسته دوم برابر حریفان خود متوقف شدند ضمن اینکه تندباد آغاز هفته نیز خسارت هایی را در ارومیه به بار آورد.

خبرهای کوتاه ۱۳ آذر ۹۵ آذربایجان غربی | لغو جلسه انتخاب شهردار و تندباد ارومیه

بعد از یک هفته نیمه تعطیل و در آغاز هفته سوم آذر ماه، نمایندگان آذربایجان غربی در لیگ دسته دوم برابر حریفان خود متوقف شدند ضمن اینکه تندباد آغاز هفته نیز خسارت هایی را در ارومیه به بار آورد.
خبرهای کوتاه ۱۳ آذر ۹۵ آذربایجان غربی | لغو جلسه انتخاب شهردار و تندباد ارومیه