خبرهای خوب از روابط ایران و هند

خبرهای خوب از روابط ایران و هند
ایسنا گزارش داد: مسعود کرباسیان که به هند سفر کرده می‌گوید ۱۵ سند تفاهم و همکاری با هند در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و محیط زیست با طرف هندی امضا خواهد کرد.

خبرهای خوب از روابط ایران و هند

ایسنا گزارش داد: مسعود کرباسیان که به هند سفر کرده می‌گوید ۱۵ سند تفاهم و همکاری با هند در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و محیط زیست با طرف هندی امضا خواهد کرد.
خبرهای خوب از روابط ایران و هند