خبرهایی که هیچ کس دوست ندارد

خبرهایی که هیچ کس دوست ندارد
خبرها به دو دلیل تا به مخاطب برسند دستکاری می‌شوند؛ اول و اغلب به سفارش خود مخاطب، دوم و گهگاه به سفارش ایدئولوژی خبرگزاری و کارمندانش.

خبرهایی که هیچ کس دوست ندارد

خبرها به دو دلیل تا به مخاطب برسند دستکاری می‌شوند؛ اول و اغلب به سفارش خود مخاطب، دوم و گهگاه به سفارش ایدئولوژی خبرگزاری و کارمندانش.
خبرهایی که هیچ کس دوست ندارد

خرید بک لینک