حمید سوریان از دنیای کشتی خداحافظی کرد

حمید سوریان از دنیای کشتی خداحافظی کرد
سوریان بعد از حذف از المپیک از کشتی هم رفت.

حمید سوریان از دنیای کشتی خداحافظی کرد

سوریان بعد از حذف از المپیک از کشتی هم رفت.
حمید سوریان از دنیای کشتی خداحافظی کرد

مجله اینترنتی