حمله با سلاح سرد به سرنشینان یک قطار در اتریش

حمله با سلاح سرد به سرنشینان یک قطار در اتریش
میزان نوشت: پلیس اتریش اعلام کرد که فردی مسلح با سلاح سرد به سرنشینان یک قطار یورش برده است.

حمله با سلاح سرد به سرنشینان یک قطار در اتریش

میزان نوشت: پلیس اتریش اعلام کرد که فردی مسلح با سلاح سرد به سرنشینان یک قطار یورش برده است.
حمله با سلاح سرد به سرنشینان یک قطار در اتریش

کتابخانه فرهنگ