حمله اندونزی به قایق های ماهیگیری

حمله اندونزی به قایق های ماهیگیری
نیروی دریایی اندونزی به صورت روزانه، قایق های ماهیگیری ای را که به صورت غیرقانونی وارد آبهای این کشور می شوند هدف قرار می دهد.

حمله اندونزی به قایق های ماهیگیری

نیروی دریایی اندونزی به صورت روزانه، قایق های ماهیگیری ای را که به صورت غیرقانونی وارد آبهای این کشور می شوند هدف قرار می دهد.
حمله اندونزی به قایق های ماهیگیری

خرید بک لینک