حمایت همه‌جانبه مهدی تاج از رحمتی / کاش فقط در جلسه حاضر می‌شد

حمایت همه‌جانبه مهدی تاج از رحمتی / کاش فقط در جلسه حاضر می‌شد
مهدی تاج هم در ادامه روی خط برنامه ۹۰ آمد.

حمایت همه‌جانبه مهدی تاج از رحمتی / کاش فقط در جلسه حاضر می‌شد

مهدی تاج هم در ادامه روی خط برنامه ۹۰ آمد.
حمایت همه‌جانبه مهدی تاج از رحمتی / کاش فقط در جلسه حاضر می‌شد