حلب قدیم آزاد شد

حلب قدیم آزاد شد
ارتش سوریه با حمایت نیروهای داوطلب مردمی متحد خود توانستند مقاومت گروه های تروریستی در بخش قدیمی حلب را در هم بشکنند و در حال حاضر دشمن در حال فرار به سمت جنوب است.

حلب قدیم آزاد شد

ارتش سوریه با حمایت نیروهای داوطلب مردمی متحد خود توانستند مقاومت گروه های تروریستی در بخش قدیمی حلب را در هم بشکنند و در حال حاضر دشمن در حال فرار به سمت جنوب است.
حلب قدیم آزاد شد