حق‌تعالی اراده فرموده است که وجود آقای خامنه‌ای را از دیگران متمایز کند