حضور هیئت بورد تخصصی وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

حضور هیئت بورد تخصصی وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان
هیئت بورد تخصصی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی، صبح امروز ( پنج شنبه ) با حضور در دانشگاه علوم پرشکی گیلان، وضعیت سیزده گروه آموزشی این دانشگاه را مورد ارزیابی مجدد قرار داد.

حضور هیئت بورد تخصصی وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

هیئت بورد تخصصی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی، صبح امروز ( پنج شنبه ) با حضور در دانشگاه علوم پرشکی گیلان، وضعیت سیزده گروه آموزشی این دانشگاه را مورد ارزیابی مجدد قرار داد.
حضور هیئت بورد تخصصی وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

باران دانلود