حضور دوباره حمید بقایی در دادسرا / احضار مجدد به دلیل اظهارات پس از آزادی

حضور دوباره حمید بقایی در دادسرا / احضار مجدد به دلیل اظهارات پس از آزادی
ایسنا نوشت: «حمید بقایی» امروز صبح مجددا در دادسرای عمومی و انقلاب تهران حضور یافت.

حضور دوباره حمید بقایی در دادسرا / احضار مجدد به دلیل اظهارات پس از آزادی

ایسنا نوشت: «حمید بقایی» امروز صبح مجددا در دادسرای عمومی و انقلاب تهران حضور یافت.
حضور دوباره حمید بقایی در دادسرا / احضار مجدد به دلیل اظهارات پس از آزادی