حسین الله‌کرم مدعی شد کوروش وجود خارجی ندارد /در بین بستگان‌تان کسی هست نام جدش کوروش باشد؟

حسین الله‌کرم مدعی شد کوروش وجود خارجی ندارد /در بین بستگان‌تان کسی هست نام جدش کوروش باشد؟
حسین الله‌کرم مطلبی درباره کوروش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.

حسین الله‌کرم مدعی شد کوروش وجود خارجی ندارد /در بین بستگان‌تان کسی هست نام جدش کوروش باشد؟

حسین الله‌کرم مطلبی درباره کوروش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.
حسین الله‌کرم مدعی شد کوروش وجود خارجی ندارد /در بین بستگان‌تان کسی هست نام جدش کوروش باشد؟