حزب دمکراتیک خلق‌‌ها فعالیتش در پارلمان ترکیه را متوقف کرد

حزب دمکراتیک خلق‌‌ها فعالیتش در پارلمان ترکیه را متوقف کرد
حزب دمکراتیک خلق‌ها در ترکیه می‌گوید کلیه فعالیتهای خود را در پارلمان این کشور متوقف می‌کند

حزب دمکراتیک خلق‌‌ها فعالیتش در پارلمان ترکیه را متوقف کرد

حزب دمکراتیک خلق‌ها در ترکیه می‌گوید کلیه فعالیتهای خود را در پارلمان این کشور متوقف می‌کند
حزب دمکراتیک خلق‌‌ها فعالیتش در پارلمان ترکیه را متوقف کرد