حاشیه ای بر تشییع غریبانه مرحوم چایچیان و حضور فرزند رهبری

حاشیه ای بر تشییع غریبانه مرحوم چایچیان و حضور فرزند رهبری

حاشیه ای بر تشییع غریبانه مرحوم چایچیان و حضور فرزند رهبری

حاشیه ای بر تشییع غریبانه مرحوم چایچیان و حضور فرزند رهبری