جمع آوری حدود ۳ هزار متکدی از سطح شهر تهران

جمع آوری حدود ۳ هزار متکدی از سطح شهر تهران
مهر نوشت: معاون شهردار تهران با اشاره به اجرای طرح جمع آوری متکدیان پایتخت طی ماه های گذشته گفت: تاکنون حدود ۳ هزار متکدی از سطح شهر جمع آوری شده اند.

جمع آوری حدود ۳ هزار متکدی از سطح شهر تهران

مهر نوشت: معاون شهردار تهران با اشاره به اجرای طرح جمع آوری متکدیان پایتخت طی ماه های گذشته گفت: تاکنون حدود ۳ هزار متکدی از سطح شهر جمع آوری شده اند.
جمع آوری حدود ۳ هزار متکدی از سطح شهر تهران