جشن هفته‌ی فرهنگی، اقتصادی لرستان در تهران/ دیدگاه موافقان و منتقدان

جشن هفته‌ی فرهنگی، اقتصادی لرستان در تهران/ دیدگاه موافقان و منتقدان
هومیان نیوز نوشت،از جمعه ۲۲ مردادماه بسیاری از روابط عمومی‌های ادار‌ه‌های استان به تهران شتافته‌اند بلکه مقدمات نمایشگاه هفته‌ی فرهنگی اقتصادی لرستان را در بوستان گفت‌وگوی تهران فراهم کنند

جشن هفته‌ی فرهنگی، اقتصادی لرستان در تهران/ دیدگاه موافقان و منتقدان

هومیان نیوز نوشت،از جمعه ۲۲ مردادماه بسیاری از روابط عمومی‌های ادار‌ه‌های استان به تهران شتافته‌اند بلکه مقدمات نمایشگاه هفته‌ی فرهنگی اقتصادی لرستان را در بوستان گفت‌وگوی تهران فراهم کنند
جشن هفته‌ی فرهنگی، اقتصادی لرستان در تهران/ دیدگاه موافقان و منتقدان

موبایل دوستان