جزییات سفر ثروتمندترین زن روسیه به ایران

جزییات سفر ثروتمندترین زن روسیه به ایران
ایسنا نوشت: «یلنا باتورینا» ثروتمندترین زن روسیه و 1577اُمین میلیاردر دنیا است که حدود یک ماه پیش به همراه همسرش با هواپیمای شخصی و در سکوت خبری، به ایران سفر کرد.

جزییات سفر ثروتمندترین زن روسیه به ایران

ایسنا نوشت: «یلنا باتورینا» ثروتمندترین زن روسیه و 1577اُمین میلیاردر دنیا است که حدود یک ماه پیش به همراه همسرش با هواپیمای شخصی و در سکوت خبری، به ایران سفر کرد.
جزییات سفر ثروتمندترین زن روسیه به ایران