جدیدترین تصاویر از سقوط هواپیمای فلای دبی

href=”http://jahannews.com/fa/doc/gallery/480669/1/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C”>

عکس

ماشین های جدید