جایگزینی برای انتقال بین حوضه‌ای آب

جایگزینی برای انتقال بین حوضه‌ای آب
ایران در شرایطی در حال پشت سرگذاشتن یک تابستان دیگر در دوره خشکسالی و بحران آب است که به نظر می‌رسد یکی از حلقه‌های زنجیره مشکلات آب نبود بهره‌وری در مدیریت منابع و مصرف آب است. متخصصان صنعت آب معتقدند به جای انتقال بین حوضه‌ای آب با افزایش بهره‌وری می‌توان به تخصیص درست آب به مردم پرداخت.

جایگزینی برای انتقال بین حوضه‌ای آب

ایران در شرایطی در حال پشت سرگذاشتن یک تابستان دیگر در دوره خشکسالی و بحران آب است که به نظر می‌رسد یکی از حلقه‌های زنجیره مشکلات آب نبود بهره‌وری در مدیریت منابع و مصرف آب است. متخصصان صنعت آب معتقدند به جای انتقال بین حوضه‌ای آب با افزایش بهره‌وری می‌توان به تخصیص درست آب به مردم پرداخت.
جایگزینی برای انتقال بین حوضه‌ای آب

پایگاه خبری مبارز