تیکه عادل فردوسی‌پور به پسر عارف!

تیکه عادل فردوسی‌پور به پسر عارف!
این بار پای ژن خوب به برنامه ۹۰ هم باز شد.

تیکه عادل فردوسی‌پور به پسر عارف!

این بار پای ژن خوب به برنامه ۹۰ هم باز شد.
تیکه عادل فردوسی‌پور به پسر عارف!