توپ گردوخاک در زمین وزارت‌نیرو/ تصمیم‌های دهه شصتی!

توپ گردوخاک در زمین وزارت‌نیرو/ تصمیم‌های دهه شصتی!
رییس سازمان محیط زیست، استاندار خوزستان و یکی از نمایندگان مردم خوزستان در مجلس امشب دربرنامه‌ای از شبکه خوزستان درباره گرد و خاک این روزهای جنوب غرب ایران گفتگو کردند.

توپ گردوخاک در زمین وزارت‌نیرو/ تصمیم‌های دهه شصتی!

رییس سازمان محیط زیست، استاندار خوزستان و یکی از نمایندگان مردم خوزستان در مجلس امشب دربرنامه‌ای از شبکه خوزستان درباره گرد و خاک این روزهای جنوب غرب ایران گفتگو کردند.
توپ گردوخاک در زمین وزارت‌نیرو/ تصمیم‌های دهه شصتی!