توقف و جلوگیری از ۱۸۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در ده روز اول سال

توقف و جلوگیری از ۱۸۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در ده روز اول سال
واحدمرکزی خبر گزارش داد: ماموران گشت‌های ویژه حفاظت اراضی در 10 روز اول سال 1500 مورد عملیات ساخت و ساز غیرمجاز را در اراضی کشاورزی متوقف و از ساخت و ساز و تخلف در 300 مورد دیگر نیز جلوگیری کردند.

توقف و جلوگیری از ۱۸۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در ده روز اول سال

واحدمرکزی خبر گزارش داد: ماموران گشت‌های ویژه حفاظت اراضی در 10 روز اول سال 1500 مورد عملیات ساخت و ساز غیرمجاز را در اراضی کشاورزی متوقف و از ساخت و ساز و تخلف در 300 مورد دیگر نیز جلوگیری کردند.
توقف و جلوگیری از ۱۸۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در ده روز اول سال

بک لینک