توقعات صادرگنندگان از صندوق ضمانت صادرات مطرح شد

در چهاردهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران که مسائل و مشکلات صادرکنندگان در بهره‌گیری از امکانات صندوق ضمانت صادرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت،

آلرژی و تغذیه

ورزشی