توضیح رئیس جمهور درباره اینکه چطور بدون پول نفت، هواپیمای خارجی می‎خریم؟/۲/

رئیس جمهور به ابهاماتی که در فضای سیاسی و رسانه ای درباره خرید هواپیماهای خارجی بوجود آمده، پاسخ داد.

سایت استخدامی

مد روز